آموزش نظامی پرولتاریا

چرا طبقه ستمکش باید آموزش استفاده از سلاح را بیاموزد و برای بدست آوردن آن بکوشد؟

طبقه ستمکشى که براى آموختن طرز استعمال اسلحه و بدست آوردن آن نکوشد فقط شایسته آن است که با وى همانند برده رفتار کنند، زیرا اگر ما به پاسیفیست هاى بورژوا و یا اپورتونیست مبدل نشده باشیم نمی توانیم این نکته را فراموش نمائیم که در جامعه طبقاتى زندگى می کنیم و جز مبارزه طبقاتى راه خروج دیگرى از آن وجود ندارد و نمی تواند داشته باشد، در هر جامعه طبقاتى، اعم از اینکه بنایش بر بردگى یا سرواژ باشد و یا مانند امروز بر کارمزدى، در هر حال طبقه ستمگر مسلح است. نه تنها ارتش دائمى فعلى بلکه “میلیس” فعلى هم ـ حتى در دمکراسى ترین جمهوری هاى بورژوازى مثل سوئیس ـ تسلیح بورژوازى بر ضد پرولتاریا است. این حقیقت آنقدر ساده و روشن است که تصور نمی رود به مکث بر روى آن نیازى باشد. همین قدر کافى است تا یادآور شویم که چگونه در کشورهاى سرمایه دارى از ارتش بر ضد اعتصاب کنندگان استفاده می شود.
برنامه نظامی انقلاب پرولتری. لنین

فیس‌بوک
تویتر
لینکد‌این
تلگرام
واتس‌اپ