آن که در راه کمونیسم می جنگد

 

آن که در راه کمونیسم می جنگد
بتواند باید
که بجنگد و بجنگد
که حقیقت را
به به زبان آرد یا نیآرد
که به همراهی خیزد یا نخیزد
خویشتن را به خطر اندازد و ز خطر بگریزد
بشناسندش گاه، گاه اما نشناسند
آن که در راه کمونیسم می جنگد
از فضیلت های جهان یک فضیلت داراست
«این که در راه کمونیسم می جنگد »

 

برتولت برشت

فیس‌بوک
تویتر
لینکد‌این
تلگرام
واتس‌اپ