اکنون می خواهم زندگی کنم

آنانی که می خواهند
جداکنند
مادر را از فرزندانشان.

پیش از این، هزاران هزار
خونشان را
قربانی کرده اند

اکنون می خواهم
زندگی کنم
کنار فرزندم و رفیق ام
بهار را بسازیم
به روی آنچه که هر روز
همه کار می کنیم.

شما نمی توانید
با تهدیدهایتان ما را بترسانید
شما اربابان !

ویکتور خارا 

فیس‌بوک
تویتر
لینکد‌این
تلگرام
واتس‌اپ