برنامه حزب کمونيست روسيه (بلشوک) – در زمينه روابط مذهبی

اين برنامه در کنگره هشتم (1919) تصويب شد.

22 مارس 1919

13- در مورد مذهب، حزب کمونيست روسيه به فرمان‌هايی که هم اکنون جدايی دين از دولت و جدايی آموزش از دين را الزامی ساخته است قناعت نخواهد کرد. اينها معيارهايی است که دموکراسی بورژوايی نيز در برنامه خود می‌گنجاند، هرچند به علت پيوندهای بی‌شماری که سرمايه را وابسته به تبليغات مذهبی می‌کند، هرگز قادر به اعمال آنها نبوده است.

حزب کمونيست روسيه بر اين باور است که تنها واقعيت يافتن فعاليت آگاهانه و منظم اجتماعی و اقتصادی توده‌هاست که به نابودی کامل تعصبات مذهبی منجر خواهد شد. هدف حزب اين است که پيوندهای بين طبقات بهره‌کش و سازمان تبليغات مذهبی را نابود کند و در عين حال، با سازماندهی وسيع علمی – آموزشی و ضد مذهبی به توده‌های زحمتکش کمک کند تا ذهن خود را به راستی از قيد تعصبات مذهبی برهانند. با اين همه، کاملاً ضروری است که از اهانت کردن به عواطف مذهبی افراد، که تنها به تشديد تعصب مذهبی منجر می‌گردد، خودداری شود.

فیس‌بوک
تویتر
لینکد‌این
تلگرام
واتس‌اپ