بهار

«بهار»

بازعطر بهار است در هوا
باز باران های فروردین
سبزه زاران زمین را پوشانده اند
سراسر این گستره را
اینک سمبل دگرگونی ها
در برابر دیدگان همه
آنانکه چشمانی برای دیدن دارند
نفش بسته است.
برشاخ؛شکوفه های ترد
جوانه ها بر سرخی می گرایند
برگ های درخت را ماند
آه ای فصل شوم
فصل نو را بزای
با طلیعه آفتاب و شادی ها
ما
به بهار و مه خوشامد می گوئیم.

فیس‌بوک
تویتر
لینکد‌این
تلگرام
واتس‌اپ