تاریخ انقلاب روسیه – سری کامل

در دو ماه اول ١٩١٧ روسيه هنوز يک کشور سلطنتی بود و رومانوف ها بر آن حکومت می کردند. هشت ماه بعد بلشويک ها سکان کشور را به دست گرفتند. در آغاز سال کمتر کسی آنان را می شناخت، و رهبرانشان هنگامی که به قدرت رسيدند، هنوز به جرم خيانت به کشور تحت تعقيب بودند. چرخش چنين سريع ديگری در تاريخ نمی توان يافت- به ويژه اگر به خاطر داشته باشيد که اين چرخش صدوپنجاه ميليون انسان را دربر می گرفت. روشن است که حوادث سال ١٩١٧، هر ط?ور که درباره شان فکر کنيد، در خور مطالعه هستند. تاريخ هر انقلاب، مثل هر تاريخ ديگری، بايد پيش از هر چيز شرح دهد که چه رخ داد و چگونه. اما اين به تنهائی کافی نيست. از همان شرح و تفصيل بايد معلوم ?شود که چرا آن ط??ور رخ داد و نه به ط??ور ديگر. حوادث را نه می توان يک سلسله ماجرا انگاشت، و نه می توان آن ها را بر ريسمان برخی اخلاقيات از پيش ساخته به رشته در آورد. حوادث بايد تابع ?قوانين خود باشند. کشف اين قوانين وظيفه ی مؤلف است. بارزترين خصوصيت هر انقلاب همانا مداخله ی مستقيم توده ها در حوادث تاريخی است. در ادوار عادی، دولت، چه سلطنتی باشد و چه دموکراتيک، خود را به سطح مافوق ملت ارتقاء می دهد، و آن گاه ?تاريخ به دست متخصصان اين حرفه پادشاهان، وزرا، بوروکرات ها، وک???لای مجلس، و روزنامه نگاران- ساخته می شود. اما در لحظ?ات حساس، هنگامی که نظ?ام کهن برای توده ها تحمل ناپذير می شود، توده ها موانعی را که از صحنه ی سياست دور نگاهشان می داشت درهم می شکنند، نماين?دگان سنتی خود را به کنار می روبند، و با مداخله ی خود نخستين پايه های رژيم تازه را پی می ريزند. خوبی يا بدی اين ام?ر را به قضاوت اخلاقي?ونو واگذار می کنيم. ما خود، واقعيات را همان طور در نظر می گيريم که در جريان عينی تکامل به ما داده شده اند. تاريخ هر انقلاب برای ما پيش از هر چيز تاريخ ورود قهرآميز توده ها به عرضه ی حاکميت بر سرنوشت خويشتن است.

دریافت کتاب تاریخ انقلاب روسیه

[button color=”red” size=”medium” link=”http://bit.ly/1PpdBMz” icon=”” target=”false”]جلد اول از صفحه ۱ تا ۷۴۰[/button]
[button color=”red” size=”medium” link=”http://bit.ly/1ROwOpp” icon=”” target=”false”]جلد دوم از صفحه ۱ تا ۵۲۰[/button]
[button color=”red” size=”medium” link=”http://bit.ly/1PpdWPs” icon=”” target=”false”]جلد سوم از صفحه ۱ تا ۶۳۸[/button]

فیس‌بوک
تویتر
لینکد‌این
تلگرام
واتس‌اپ