ترانه های کارگری

شامل برگزیده ای از ترانه های طبقه ی کارگر طی یک قرن مبارزه است.مضمون این ترانه ها رنج و مبارزه،عشق به آزادی و دعوت به اتحاد،همگی فریاد یک طبقه است و نه چیزی که بتواند از تجارب فردی و احساسات رفیق یک هنرمند بورژوا نشات گیرد….

ترجمه و جمع آوری: امین قضایی

 

 دانلود

                 لینک کمکی

فیس‌بوک
تویتر
لینکد‌این
تلگرام
واتس‌اپ