جمهوری اسلامی، چهار شکست در چهل روز
جمهوری اسلامی، چهار شکست در چهل روز

خیزش زنان مبارز، کارگران آگاه و مردم تحت ستم ایران صاحب دارد، صاحبان این خیزش همان مردم استثمار شده‌ای هستند که برای  رسیدن به این مرحله از قدرت اتحاد بدون توجه به ملیت ، زبان و جنسیت در طول ۴۴ سال گذشته هزاران جان را فدا کرده‌اند.

این جنبش، این خیزش‌ مدرن که با خواست ” زن، زندگی،  آزادی ” و از دست دادن رفقا و مبارزینی از جمله مهسا، سارینا، نیکا و صدها  رفیق و یار دیگر به این مرحله رسید، به درستی و بنا به تجربهٔ سالها مبارزه و زندان و شکنجه خواست بالا و “مرگ بر ستمگر ، نه شاه میخوایم نه رهبر” را  انتخاب کردند. در عرض چند هفتهٔ گذشته ، طبقهٔ کارگر و بویژه زنان مبارز و آزادیخواه نه فقط به ایران بلکه به جهان نشان دادند که میتوانند در نبرد طبقاتی و در تقابل با مذهب و ناسیونالیسم و فاشیسم و همزمان نبرد تن به تن با جمهوری اسلامی ایستادگی نمایند و جنبش و خیزش خود را رهبری نمایند.

در این میان و در این ایام بسیار حساس و همزمان با اتحاد همهٔ مردم ایران و آگاهی بر ضرورت اتحاد طبقاتی ، تعدادی افراد مسلح‌ با سر و صورت پوشیده و مجهول الهویه با همکاری تعدای خبرنگار مزدور و برای خدشه دار کردن و از بین بردن اتحاد طبقاتی مردم ستم دیدهٔ ایران،  مردم و مٰعترضین را به مبارزهٔ مسلحانه و به صف خود دعوت میکنند. ویدئو این افراد از حساب کاربرانی پخش و تبلیغ میشود که افکار ناسیونالیستی و فاشیستی آنان آشکار  و مشخص است که از کجا پشتیبانی میشوند.

مردم ستمدیدهٔ‌ ایران، کارگران مبارز و زنان آگاه رهبری این خیزش را بدست دارند و از حمایت جهانی برخوردار هستند و دارای قوی‌ترین نیروی مبارزه با جمهوری اسلامی هستند. مبارزین و انقلابیون ایران برای فردائی روشن، فردائی بدون جنگ، فردائی بدون مرگ و گرسنگی به خیابانها آمده‌اند و خواست مشروٰع، انقلابی و آزادیخواهی برای گرفتن حقوق خود و گذاشتن نقطهٔ پایان به حیات جنایتکارترین حکومت اسلامی ، با دستهای خالی و تنها با تکیه بر قدرت  طبقاتی خود در مقابل حکومتی خون آشام ایستاده‌اند.

هر گونه دخالت نظامی از طرف هر گروه و سازمانی، خدشه‌دار کردن حرکت و خیزش مردم تحت ستم ایران است. افرادی که مردم را به مبارزهٔ مسلحانه دعوت میکنند از اتاق فرمان اطلاعات جمهوری اسلامی و تعدای از حکومتهای کشورهای همسایه که در عرض سالهای متمادی میزبان سپاه پاسدارن و جیش جنایت و تجاوزهستند رصد و پشتیبانی میشوند.

تلاش جمهوری اسلامی برای به بیراهه بردن خیزش مردم در زاهدان، اوین و شیراز عقیم ماند و جوابش را از مردم گرفت، ترفند جدید جمهوری اسلامی جهت براه انداختن جنگ مسلحانه و تبلیغات ناسیونالیستی، مذهبی و فاشیستی  باید همانند دیگر برنامه‌های دیگر آن افشا و در نطفه خفه شود.

جمهوری ننگین اسلامی به پایان خط رسیده‌ است و بزودی سرنگونی فجیع آن را خواهیم دید، در نتیجه دخالت نظامی از طرف هر گروه ، سازمان و دولتی  لطمه‌ای جدی به جنبش‌ مردم تحت ستم ، کارگران و زنان مبارز است و این تلاش مذبوحانه باید فورا جواب بگیرد. ۴۴ سال مبارزه و تجربه نشان داده است که تنها نیروئی که میتواند خوشبختی ، رفاه و امنیت را به ارمغان بیاورد، طبقهٔ کارگر، زنان آزادیخواه و مردم تحت ستم هستند.

جنگ مسلحانه و میلیتاریزه کردن جامعه یکی از ترفندها ا اهداف جمهوری اسلامی برای بقای خود است و نباید اجازه داد که جمهوری اسلامی با پشتیبانی مزدوران  مسلح، افراد فاشیست و مذهبی به اهداف شوم خود برسد.

کارگران، زنان مبارز و مردم ستمدیدهٔ‌ ایران، برای رسیدن به این مرحله از مبارزه جانها از ما گرفتند و آنرا باید با جان و نیروی طبقاتی و افشا کردن ناسیونالیسم و فاشیسم که خود به اضافهٔ جمهوری اسلامی در خدمت سرمایه‌داری و دشمن قسم خوردهٔ طبقهٔ کارگر و مردم ستم دیده هستند را به ثمر برسانیم.

فیس‌بوک
تویتر
لینکد‌این
تلگرام
واتس‌اپ