در بارهٔ‌ما

تریبون قلم

ما در جامعه‌ای طبقاتی زندگی میکنیم. و در جامعه طبقاتی، طبقه کارگر، تولیدکنندگان، کودکان، زنان و مهاجرین از اولین قربانیان هر تغییر ضد کارگری و بشری هستند. در اعتراض به وضعیت غیرانسانی موجود، فعالین چپ و کمونیست همیشه در جبهه اول جنگ با تحوش سرمایه داری و رقابت آزاد و انباشت سود هستند.

هر کسی زره ای درک انسانی و طبقانی داشته باشد نمیتواند سکوت نماید و توجه به وضعیت سیاسی، تعلقات حزبی، فردی و غیره بدفاع از آرمانهای انسانی بپامیخیزد و فعالیت خود را در این راستا سازمان دهی و برنامه ریزی می نماید. این خصلت کمونیستها است، این خصلت انسانهای مبارز  است چه در قالب یک گروه، حزب و دسته و چه بعنوان فرد.

ما نیز از جمله مارکسیستهائی هستیم که توصیف بالا شامل حالمان میشود، تجربه سالها فعالیت و مبارزه را در سخترین شرایط هم در تشکیلات علنی و هم در تشکیلات مخفی را داریم. اساس و مبنای کار ما اشاعه و پخش کمونیسم مارکس است و هر جریان چپی که در لباس کمونیسم مارکس مقابل طبقه کارگر قرار بگیرد افشا میکنیم. سوسیالیسم و در نهایت جامعه ای بدون طبقه، یعنی کمونیسم، افق ماست.

مبارزه، تلاش و جانفشانی همه رفقائی که جانشان را برای همین افق نثار کردند و رفقائی که  زندگی خود را صرف این افق و دنیائی انسانی تر کرده اند را ارج می نهیم و عمیقا برای ما شریف ، عزیز و قابل احترام و اعتمادند. اما همین امر باعث نمیشود که آنها را زیر نقد نبریم.

تعلقات حزبی تشکیلاتی افراد برای ما ملاک عمل نیست و آنچه برای ما مهم و حیاتی است، وجود این حرکت کمونیستی در مقابل سیستم سرمایه داری است و دقیقا به همین منظور است که ما سعی میکنیم از تمام نویسندگان چپ و متعلق به طبقه کارگر  در مراحل مختلف رویدادها کمک بگیریم بدون آنکه به تعلق تشکیلاتی آنان توجه داشته باشیم

 ما به هرگونه ادبیات چپ و کارگری که در راستای تقویت مبارزه طبقه کارگر، مسلما از دیدگاه مارکسیستی،  نوشته شده باشد نیازمندیم. در این راه با ما باشید.

 

تماس با ما