در ستایش کمونیسم

خردمندانه است،
فهمیدنی و آسان
تو که استثمارگر نیستی
… … درکش توانی کرد.
به صلاح توست
جویای آن شو
ابلهان، ابلهانه اش می خوانند
و پلیدان، پلیدش می دانند
ولی دشمن پلیدی و بلاهت است.
استثمارگران جنایتش می نامند
اما، می دانیم ما
حماقت، نه
که پایان حماقت هاست.
معما، نه
که گشایش است و آسودگی
آسودگی ای که دشوار متحقق می گردد
تو که استثمارگر نیستی
درکش توانی کرد.
برتولت برشت

فیس‌بوک
تویتر
لینکد‌این
تلگرام
واتس‌اپ