زندگی کن
زندگی کن

زندگی کن زندگی تو رنگ آواز جوانه
هم تپش با متن سرخ شعر خورشید شبانه
زندگی کن زندگی تو
هم نفس با روح بارون
زندگی از جنس لحظه
روی پل واره اکنون
تو می تونی بگی نه
نه به زندون بگی نه به شکنجه نه به اعدام
جهان مال تو
مال خود تو
تو می تونی بگی ظلمو نمی خوام
مثل شعله مثل شبنم مثل ابر و مثل تندر
زندگی کن زندگی تو تا ته لحظه آخر
از همین بن بست وحشت
این قفس سلولک تو
هم ترانه با من و ما
رو به آزادی رها شو
تو می تونی بگی ظلمو نمی خوام
شب تکرار اعدام گل سرخ
تو رویاتو ببارون روی گلبرگ
روی سکوت و سرب و سد و سایه
صدای زندگی شو مرگ بر مرگ
مثل شعله مثل شبنم مثل ابر و مثل تندر
زندگی کن زندگی تو
تا ته لحظه آخر
از همین بن بست وحشت
این قفس سلولک تو
هم ترانه با من و ما
رو به آزادی رها شو
نمی بینی تو این دوزخ
بجز ما بجز ابلیس و این قدیسک ها نیست
ستم قحطی قرق فقر و تجاوز
نمی بینی خدا مرده خدا نیست
مثل شعله مثل شبنم مثل ابر و مثل تندر
زندگی کن زندگی تو تا ته لحظه آخر
از همین بن بست وحشت
این قفس سلولک تو
هم ترانه با من وما
رو به آزادی رها شو..

فیس‌بوک
تویتر
لینکد‌این
تلگرام
واتس‌اپ