سرود همبستگی

(ترجمه ساده)

خلق های جهان ,متحد شوید
در راه آرمان مشترک.
جهان که نعمت ما رامی دهد
باید از آن ما شود بی شک.
به پیش,واز یاد مبرید

در چیست قدرت شما!
به هنگام گرسنگی و به هنگام سیری
به پیش,واز یاد مبرید
همبستگی را!
ای سیاه!سفید!زرد!سرخ!
نزاع های دیرین را به یک سوگذارید.
سخن گوئید با همنوعان تان و ببینید
همه اندیشه ای واحد دراید.
به پیش,وازیاد مبرید
در چیست قدرت مشا!
به هنگام گرسنگی و به هنگام سیری
به پیش,وازیاد مبرید
همبستگی را!
برای پیش بردن امر ما
هم به تو و هم به تو نیاز هست.
با یاران خود در افتادن
از نیروی خود کاستن است.
به پیش,وازیاد مبرید
درچیست قدرت شما!
به هنگم گرسنگی و به هنگام سیری
به پیش,واز یاد مبرید
همبستگی را!
دارودسته ی حاکم برما
از دو دستگی ما سخت خشنودند.
زیرا تا هست این دودستگی بر جا
می توانند آنان سروری کنند.
به پیش,واز یاد مبرید
در چیست قدرت شما!
به هنگام گرسنگی و به هنگام سیری
به پیش,واز یاد مبرید
همبستگی را!

کارگران جهان,متحد شوید!
تا از زنجیر ها شوید آزاد.
ارتش های قدرتمند شما می جنگند
تا محو کنند خودکامگی و استبداد!
به پیش,واز یاد مبرید
و مسئله به طور مشخص این است:
خواه گرسنه,وخواه سیر,
فردا فردای کیست؟
دنیا دنیای کیست؟

فیس‌بوک
تویتر
لینکد‌این
تلگرام
واتس‌اپ