شهروندان ِ جهان

ترجمه: مارال | تنظیم و زیرنویس: پراکسیس
این موزیک ویدئو تقدیم می شود به همه ی آنهایی که از رنج جهان در خشم اند و علیه نظم موجود به پا خواسته اند.
به کسانی که باور دارند حتا با دستان خالی می توان از تسلیم شدن به مرزهای واقعیت تن زد و در تنی واحد تا مرزهای ممکن مقاومت کرد.
تقدیم می شود به برپا کنندگان کمپ های اعتراضی پناهجویان در اروپا و به جنبش های پناهجویی در سراسر دنیا.
http://praxies.org

فیس‌بوک
تویتر
لینکد‌این
تلگرام
واتس‌اپ