علیە اعدام

میکشید
به شنیع ترین شکل
تا پیشگیری کنید از جنایت؟
خودتانرا مسخره کرده اید یا مارا؟
پس دلدادگان را، جرا میکشید؟
جنایتکارند آیا؟
یا تنها زندگیبخشان؟
دلدادگان زندگیبخش!
آه؛ آری، اما نا مشروع!
دلدادگان غیرقانونی!!
زندگیبخشان غیرقانونی
راستی جرا زندگیبخشان غیرقانونی را میکشید؟
||||
میکشید
به شنیع ترین شکل
تا پیشگیری کنید از جنایت؟
خودتانرا مسخره کرده اید یا مارا؟
سربازان را، پس جرا میکشید؟
سربازانی را که نمیخواهند دیگران را بکشند؟
سربازانی که از کشتار سرمیپیجند را، راستی، جرا میکشید؟
شما برای آویزان کردن آفتابه دزدان هم بهانه یی ندارید
حقیقت اینستکه شما دارید حکومت میکنید
آره؛
میکشید
به شنیع ترین شکل
تا حکومت کنید!
میکشید
به شنیع ترین شکل
تا پیشگیری کنید از شورش؛ از انقلاب ما.
به خاطر تنبیه میکشید؟
تنبیه قاتلان؟
نشانی حرفه یی ترین قاتلان را میخواهید؟
صفوف تفنگدارانتان!
آری؛ در ماشین جنگی عظیمتان!
و در پنتاگون تان! آنانکه میکشند بیگناهان مارا درمیدانهای زندگی و کار
و مینامندش میدان جنگ!
شوخی تلخی است! آری!
شما که تبهکاران حرفه یی را درلگام خدمت دارید؛
شما که ماشین کشتارتان همواره غران است
دارید فقط حکومت میکنید، با کشتارتان
و میکشید
به شنیع ترین شکل
تا حکومت کنید!
میکشید
به شنیع ترین شکل
تا پیشگیری کنید از شورش؛ از انقلاب ما
آری میکشید تا حکومت کنید؛ همین و بس!
|||||
میتوانید بکشید تا درقدرت جهنمیتان هستید
میتوانید بکشید، اما
سر مارا شیره بمالید؟
نمیتوانید!
میکشید فرزندان مارا و میدانیم
که میکشید تا به زانومان درآورید
و گرنه کشتارگران گماردگان درگاهند!
وشما خود شاهنشاه کشتارگران
درهم شکسته باد ماشین کشتارتان
وماشین حکمرانیتان؛
هم در میدان رزم
وهم درآوردگاه نان و آزادی
تا دیگر نکشید
به شنیع ترین شکل
تا دیگر حکومت نکنید!
به کنار از سر راه نان و آزادی!
تا سرآید روزگار بی مروتی که
میکشید
به شنیع ترین شکل
تا حکومت کنید!
میکشید
به شنیع ترین شکل
تا پیشگیری کنید از شورش؛ از انقلاب ما
… میکشید تا حکومت کنید؛ همین و بس!

فیس‌بوک
تویتر
لینکد‌این
تلگرام
واتس‌اپ