عوض کردن چرخ

کنارِ راه نشسته ام
راننده چرخ پنچر را عوض می کند
جایی را که از آن آمده ام دوست ندارم
جایی را که به آن می روم هم دوست ندارم
پس چرا به عوض کردنِ چرخ با بی طاقتی نگاه می کنم؟

«برتولت برشت»
برگردان:بهنود فرازمند

فیس‌بوک
تویتر
لینکد‌این
تلگرام
واتس‌اپ