قهرمان طبقه‌ی کارگر

از وقتی که به دنیا میای میخوان کاری کنن که احساس حقارت کنی…

حتی برات وقتی در نظر نمی گیرند
تا وقتی که درد اینقدر بزرگه چیزی رو حس نخواهی کرد
قهرمان طبقه ی کارگر چیزیست برای بودن ( چیزیست که میخواهیم باشیم)
قهرمان طبقه ی کارگر چیزیست برای بودن

توی خونه صدمه میخوری … در مدرسه توی سرت میزنند
اونها ازت نفرت پیدا می کنند اگر باهوش باشی و به احمق ها هم نفرت می ورزند
اگر تو یک دیوانه ی لعنتی نباشی که نمی تونی از قوانین اونها متابعت کنی!

قهرمان طبقه ی کارگر چیزیست برای بودن
قهرمان طبقه ی کارگر چیزیست برای بودن

هنگامی که تو رو شکنجه دادن و از بیست ساله های عجیب ترسوندنت
ازت انتظار دارن که که برای خودت یک شغل انتخاب کنی
تو نمیتونی کارت رو درست انجام بدی چون پر از هراسی…

قهرمان طبقه ی کارگر چیزیست برای بودن
قهرمان طبقه ی کارگر چیزیست برای بودن

تو رو سرگرم می کنن با دین و سکس و تلویزیون…
و تو فکر میکنی که خیلی با هوشی و فارغ و آزادی
اما تا اونجایی که من میبینم فقط یک مشت رعیت لعنتی هستید…

قهرمان طبقه ی کارگر چیزیست برای بودن
قهرمان طبقه ی کارگر چیزیست برای بودن

اطاقی بالای سرتون هست که هنوز داره بهتون فرمان می ده
اما اولین چیزی که باید یاد بگیرید اینه که چکونه هنگام کشتن لبخند بزنید!
اگر میخواهید مثل یک احمق باشید در بالای یک تپه

قهرمان طبقه ی کارگر چیزیست برای بودن
قهرمان طبقه ی کارگر چیزیست برای بودن

قهرمان طبقه ی کارگر چیزیست برای بودن
قهرمان طبقه ی کارگر چیزیست برای بودن

اگر میخواهی یک قهرمان باشی به دنبالم بیا…

“جان لنون”

فیس‌بوک
تویتر
لینکد‌این
تلگرام
واتس‌اپ