لودویک فوئرباخ و ایدئولوژی آلمانی

مارکس در پیشگفتار مقدمه ای بر انتقاد از اقتصاد سیاسی که به سال ۱۸۵۹ در برلن انتشار یافت شرح میدهد که چگونه هر دو نفر ما به سال ۱۸۴۵ در بروکسل مشترکا به تدوین نگرش خودمان، نگرش‌مادی تاریخ در نگرش ایدئولوژیک فلسفهٔ آلمانی، که عمدتا توشت مارکس پرورانده شده بود پرداختیم.

[لودویک فوئرباخ و ایدئولوژی آلمانی

فیس‌بوک
تویتر
لینکد‌این
تلگرام
واتس‌اپ