ما خطائی کرده ایم

گفته ای
که خطائی از ما سرزده است
وازین روست که اکنون می خواهی ما را ترک کنی.
گفته ای
که اگر چشمم یک روز دهد آزارم
در می آرم آن را از کاسه.
دست کم معنی این حرف چنین است که
می بینی خود را توبه ما
تا بدان حد نزدیک
که به چشمش هر انسانی خود را می بیند نزدیک.
آفرین بر تو رفیق,اما
بگذار این را روشن بکنیم:
در مثال تو اگر هست انسانی,مائیم
و تو تنها یک چشم.
در در کجا لیک شنیده شده است
که اگر انسان صاحب یک چشم خطا کرد,آن چشم
بگذارد پی کارش برود؟
به کجا آیا خواهد رفت این چشم و چه خواهد کرد؟
“برتولت برشت”

فیس‌بوک
تویتر
لینکد‌این
تلگرام
واتس‌اپ