کارگری

کارگری شغل شرافتمندانەای است
انسان نان بازوهایش را میخورد
هرچند خیلی وقت ها
گرسنە ماندەام
دروغ و ناسزا شنیدەام
بیکار بودەام
اما هرگز حاضر نیستم
در ساختمانی کار کنم کە قرار است
روزی بر سر در آن بنویسند:
“زندان مرکزی”

فیس‌بوک
تویتر
لینکد‌این
تلگرام
واتس‌اپ