گفتارهائی در باره روشنفکران

این مجموعه گفتارها در ارتباط با برخی پرسش‌ها درباره‌ی روشنفکر و به‌صورت مصاحبه با رادیو همبستگی تهیه شده و در وبسایت این رادیو منتشر شده است. برخی از این پرسش‌ها عبارتند از:
تعریف روشنفکر چیست؟
روشنفکر کیست؟
چند نوع روشنفکر داریم؟
رابطه آن با جامعه کنونی و طبقات و ساختارهای ان چیست؟
روشنفکر خاص کیست؟
منظور از هژمونی چیست؟ ضد هژمونی یعنی چه؟
چپ و روشنفکران غیرحزبی
چپ امروز و روشنفکران ایرانی

فیس‌بوک
تویتر
لینکد‌این
تلگرام
واتس‌اپ