سپتامبر 7, 2015

مطالب مرتبط

شهروندان جهان

من نه سرودِ ملی دارم نه وطن و نه رئیس جمهور من جز کسانی که

خشونت بر زنان

هیچ انسانی بدون در نظر گرفتن جنسیت، سن، تمایل جنسی، مذهب و پیشینه اش نمی‌بایست