عزیز نسین

مطالب مرتبط

ما چطور کودتا کردیم؟!

اگر شانس یاری می کرد امروز ما می‌بایست مصدر کار باشیم. البته نمی‌شه گفت همه‌اش

عزیزنسین از زبان خودش

پدرم در سیزده‌سالگی از یکی از روستاهای آناتولی به استانبول آمد. مادرم هم وقتی خیلی