برتولت برشت

مطالب مرتبط

قطعنامه و شعرهای دیگر

قطعنامه و شعرهای دیگر

٭٭٭٭ “قطعنامه” برتولت برشت نظر به اینکه ما ضعیفیم برای بندگی ما قانون ساختید نظر

در ستایش دیالکتیک

لشکر بیداد اکنون با صلابت پیش می راند ظالمان بَهر هزاران سال دیگر نقشه می

در ستایش کمونیسم

خردمندانه است، فهمیدنی و آسان تو که استثمارگر نیستی … … درکش توانی کرد. به

انسان انسان است

و چون انسان انسان است نیازمند است، به غذا، چاره چیست وعده ی پوچ سیرش

آقای نخست وزیر

آقای نخست وزیر مشروب نمی خورد. آقای نخست وزیر دود نمی کشد. آقای نخست وزیر

درستایش انقلابی

چون فزونی می گیرد سرکوب چه فراوانند آنان که کناری گیرند: یاس و تردید,سراغ ایشان

چوب

هفت سالی می شد که راه نرفته بودم پزشک پرسید: این چوب ها چیست؟ گفتم: