ارنست فیشر

مطالب مرتبط

اول ماه مه

چیز مهمی نیست، تنها یکی از ما تنها حیات حقیر انسانی، ویران شده تنها ذره