ارنست ماندل

مطالب مرتبط

الفبای مارکسيسم

در تمام کشورهای سرمايه داری هرمی از ثروت و قدرت اجتماعی وجود دارد. در ایالات