فروغ فرخزاد

مطالب مرتبط

من از تو میمردم

من از تو می‌مردم

به مناسبت تولد فروغ فرخزاد من از تو می‌مردم اما تو زندگانی من بودی. تو

من از تو میمردم

من از تو میمردم اما تو زندگانی من بودی تو با من میرفتی تو در