ارنستو چگوارا

مطالب مرتبط

و اينگونه بود « چه گوارا»

نوشته احمد بن بلا رهبر تاريخي جبهه رهائي بخش ملي(FLN)الجزاير ،اولين رئيس جمهور الجزاير مستقل(١٩٦٢)

کلمات نجات

می توانستم شاعری باشم ولگردِ قمارخانه های بوینس آیرس … مَحفِل نشینِ خواب و زن

تا ابدیت فرمانده

آموخته‌ایم به تو عشق بورزیم بر قله‌های تاریخ تو با خورشیدی از شجاعت در بستر

کلمات نجات

می توانستم شاعری باشم ولگردِ قمارخانه های بوینس آیرس … مَحفِل نشینِ خواب و زن