گونتر گراس

مطالب مرتبط

طبل حلبی

شخصیت اصلی این رمان پسری است که تصمیم می‌گیرد از سن سه سالگی بزرگ‌تر نشود.

کنترل

باید همه پیاده شویم, چمدا‌ن‌ها را با کلید باز کنیم و نشان بدهیم که در