جمشید هادیان

مطالب مرتبط

کاپیتال

به این وسیله به اطلاع می‌رسانم که دو نسخه (فایل) جدید از ترجمه کتاب سرمایه