هوشی مین

مطالب مرتبط

شعری از هوشی مین

قدما دست اندکار سرودن زیبائیهای طبیعت بودند برف و گل،ابر و باد و مه کوهساران