یان رمان

مطالب مرتبط

وظیفه‌ی مضاعف مارکسیسم

واسازی و بازسازی پسا‌مدرنیسم نوشته‌ی: یان رِمان ترجمه‌ی: دلشاد عبادی منبع: سایت “نقد” مقدمه عنوان