ولادیمیر لنین

مطالب مرتبط

به کارگران زن

رفقا، انتخابات شورا هاى مسکو نشان می‌دهد که حزب کمونیست‌ها‌ در میان طبقه کارگر قویاً

ساعاتی قبل از 1917

رفقا! من اين سطور را عصر روز بيست و چهارم مینويسم، اوضاع بی نهايت بحرانيست.

پایان مطالب