منصور یاقوتی

مطالب مرتبط

تنهاتر از ماه

هر دو خسته بودیم. هر دو گرسنه. با خشم و نفرت، یال های برف گرفته