کارل مارکس

مطالب مرتبط

خصلت کمون

خصلت کمون

پيش نويس اول جنگ داخلی در فرانسه ماشين دولتی متمرکزی که با ارگانهای فراگير و

کار بیگانه شده

واقعیت یافتگی کار به عنوان از دست دادن واقعیت تا آن حد است که کارگر

درباه ارزش اعتصاب

اعتصاب­ها و تشکل­های کارگری به سرعت و در گستره­ای بی­سابقه در حال رشدند. من هم

پایان مطالب