میخائیل شولوخوف

مطالب مرتبط

کره‌اسب

کره‌اسب میخائیل شولوخوف در کنار پشته‌یی پِهِن که انبوه مگس‌های سبزرنگ بر فراز آن وزوز