ترزا ویلم مونت

مطالب مرتبط

ترزا ویلم مونت

سکون سنگ مرمر

در هشتم سپتامبر ۱۸۹۳ نویسنده پیشرو و شاعر و انارشیست- فمنیست شیلی ترزا بدنیا آمد.