محمد مختاری

مطالب مرتبط

بر شانه فلات

نشسته ای که فرا می رسد و ایستاده ای که فرو می آید. امان نمی