ناظم حکمت

مطالب مرتبط

ناظم حکمت

خائن به وطن

اگر وطن، از گرسنگی تلف شدن در طول جاده هاست، اگر وطن،مثل سگ از سرما

بیداری

چشم می گشایی کجایی؟ در خانه. هنوز خو نگرفته ای به چشم گشودن در خانه

آنژین صدری

اگر پاره‌اي از قلبم اينجاست پاره‌ي ديگرش در چين است دكتر! در ميان سياهي كه

قصه تلخ آزادی

قصه تلخ آزادی

قدرت چشم هایت را هدر می دهی توان بی نظیر دست هایت را و خمیری

ارتش گرسنگی

ارتش گرسنگی راه می‌رود راه می‌رود تا دلی از عزای نان درآورد تا دلی از

براي كشتن تو

راه ديارت را در پيش گرفته اند تارانتا ـ بابو براي دريدن شكمت و ديدن

نگاهتان خطا مي‌رود

نگاهتان خطا مي‌رود، درست ديدن هم هنر است، درست انديشيدن هم هنر است. دستان هنرآفرينتان

سيگار نيفروخته

“سيگار نيفروخته” ممكن است امشب بميرد با سوخته گى سينه ى كُتش از آتش گلوله