پیر پائولو پازولینی

مطالب مرتبط

به پاپ اعظم

چند روز پیش از اینکه بمیری، مرگ بود که به دیدار یکی از هم دوره