پاول دہکسن

مطالب مرتبط

مذهب در شوروي

مقالۀ زیر که نخستین بار در سال 1945 به رشتۀ تحریر درآمده است، به ارزیابی