گئورگی پْـلِخانف

مطالب مرتبط

هنر و زندگی اجتماعی

… فکر چیزی نیست که در بیرون از جهان واقعی وجود داشته باشد. ریشه و

در باره هنر برای هنر

  اعتقاد به‌هنر برای هنر آنگاه پدید می‌آید که هنرمند با محیط اجتماعی خود ناهماهنگ