شیرکو بیکس

مطالب مرتبط

دره پروانه ها

من آن دقیقه را دیدم من آن فصل را فهمیدم بزرگ با شکوه و بی

رجم

شبیه مِهیست آن زن شبیه مِهی سفیدپوش، قد بلند همچون اندوهِ کوه. آشفته همچون سایه