کار ارزان ، کارگر خاموش

مطالب مرتبط

تعطيلات و مرخصى ها

مرخصى سالانه، مرخصى استعلاجى مرخصى اضطرارى، روز کارگر، دو روزتعطيل در هفته مصطفى صابر: بپردازيــم

فصل هفتم – مدت کار

٤٠ ساعت کار و ٣٥ ساعت کار  اضافه کارى شب کارى قطعه کارى و کار

دستمزد

دستمزد و پرداختى ها دستمزد نقدى و جنسى کار کنتراتى بن کالاها، حداقل دستمزد دستمزد

تبعيض در قانون کار

تبعيض جنسى مزد برابر در ازاء کار برابر تبعيض ملى و مذهبى تبعيض در استخدام و

نمايندگى کارگران و مراجع

تعيين تکلــيف در قانون کار مراجع حل اختلاف،حکميت و بازرسى نقش دولت در حکميت ميان

آزادى تشکل

[box type=”note” align=”” class=”” width=””]/تشکل مستقل کارگرى/ آزادى بيقيد و شرط تشکل/ شوراهاى اسلامى/ انجمن

آزادی اعتصاب

دستمزد ايام اعتصاب صندوق اعتصاب مصطفى صابر: در صحبت هائى که درباره کلــيت قانون کار