تونی کلیف

مطالب مرتبط

انگلس

این متن پیاده شده‌ی سخنرانی تونی کلیف در کنفرانس مارکسیسم در سال 1996 است که