ویکتور خارا

مطالب مرتبط

این سرزمین مال ماست

وقتی سایه‌ی سیاه سکوت و خفقان بر پهنای کشوری سنگینی می‌کند و از بیم دیکتاتوری

به یاد می آرمت آماندا

به یاد می آرمت آماندا: در خیابانهای بارانی، به سوی کارخانه می دویدی – کارخانه‌ای