ادبیات

مطالب مرتبط

ترزا ویلم مونت

سکون سنگ مرمر

در هشتم سپتامبر ۱۸۹۳ نویسنده پیشرو و شاعر و انارشیست- فمنیست شیلی ترزا بدنیا آمد.

الیف شافاک

«الیف شفق» با نام هنری «الیف شافاک» از نویسندگان جوان و ترک تباری است که تا به حال