انقلاب اطلاعاتی

مطالب مرتبط

انقلاب اطلاعاتی

انقلاب اطلاعاتی

نویسنده : پاول بوکار ا مترجم : مھرداد بھرامسری اصطلاح ‘انقلاب اطلاعاتی’ در سال 1983