اول ماه مه

مطالب مرتبط

اول ماه مه

اول ماه مه نفرین به رنج و بندگی نفرین به جور بی شمار ما را

اول ماه مه

چیز مهمی نیست، تنها یکی از ما تنها حیات حقیر انسانی، ویران شده تنها ذره

اول ماه مه

  رفقای کارگر! اول ماه مه در راه است، روزی که کارگران تمامی سرزمین ها،