برابری

مطالب مرتبط

برابری

درکتاب های درسی می خواندیم انسان ها همه با هم برابرند حقوق برابر دارند خدا