برشت

مطالب مرتبط

قطعنامه و شعرهای دیگر

قطعنامه و شعرهای دیگر

٭٭٭٭ “قطعنامه” برتولت برشت نظر به اینکه ما ضعیفیم برای بندگی ما قانون ساختید نظر

به‌ یاد برتولت برشت

من‌ برتولت‌ برشت‌، از جنگل‌های‌ سیاه‌ می‌آیم‌. مادرم‌، هنگامی‌ که‌ در بطن‌ او آرمیده‌ بودم‌،

در ستایش دیالکتیک

لشکر بیداد اکنون با صلابت پیش می راند ظالمان بَهر هزاران سال دیگر نقشه می

حقیقت متحد می کند

دوستان،می خواهم که حقیقت را همواره بدانید، وزآن نیز بگوئید سخن. نه بدان شیوه ی

انسان انسان است

و چون انسان انسان است نیازمند است، به غذا، چاره چیست وعده ی پوچ سیرش